Ads

Nhật ký Tâm Đăng- Tự hào được hỗ trợ bởi Blogger.com. Powered by Blogger.

Thursday, March 31, 2016

Ẩn thanh tool bar trong Admin Wordpress

Thursday, March 31, 2016 - By Tam Dang 0

Chèn đoạn mã sau đây vào file có tên là function.php của themes đang sử dụng sẽ làm mất đi thanh tool bar trong phần quản lý của Wordpress:
/* Disable the Admin Bar. */
add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );

<?php function yoast_hide_admin_bar_settings() {
?>
 <style type="text/css">
 .show-admin-bar {
  display: none;
 }
 </style>
<?php
}

function yoast_disable_admin_bar() {
  add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );
  add_action( 'admin_print_scripts-profile.php', 
     'yoast_hide_admin_bar_settings' );
}
add_action( 'init', 'yoast_disable_admin_bar' , 9 );

Tâm Đặng quan tâm các lĩnh vực du lịch, luật thương mại, mã nguồn Wordpress, nền tảng blogspot, mã nguồn Opencart và các vấn đề marketing trực tuyến.
Follow me facebook

Nhập email vào đây để nhận tin mới nhất:

Delivered by FeedBurner

0 nhận xét:

WIDGET #1

Text Widget

Blogroll

Discussion

Powered by Blogger.
back to top